• Hotelarskie

      • Technik hotelarstwa -         zawód z przyszłością !

      • Nauka w technikum trwa 4 lata.

       Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

       W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do 2 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

        

       • TG.12.  Planowanie i realizacja usług w recepcji
       • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

        

       Po zdaniu tych egzaminów uczeń otrzymuje tytuł technika hotelarstwa.


       Technik hotelarstwa to zawód , który przygotuje uczniów do pracy              w sektorze usług: turystyka i hotelarstwo.

       W czasie czteroletniej nauki w szkole otrzymasz wiedzę ogólną i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania  pracy w obiektach bazy noclegowej.

       Uwzględniając specyfikę językową zawodu, duży nacisk kładziemy  na naukę języków obcych, co ułatwi naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju  jak i poza jego granicami.

       Potrzebną wiedzę praktyczną uczniowie uzyskają odbywając w klasie trzeciej praktyki zawodowe w hotelach.

       Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych jest zawodem interesującym i przyszłościowym.

       Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych  ciekawych ludzi i otwarcia się na świat.


       MIEJSCA PRACY TECHNIKA HOTELARSTWA:

       •  hotele
       •  ośrodki wypoczynkowe
       •  zakłady uzdrowiskowe
       •  pensjonaty
       •  zajazdy
       • często również biura podróży (podobna specyfika zawodu)
       • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług hotelarskich

        

       NAUCZYSZ SIĘ:

       •  dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości
       •  stosować instrumenty promocji usług hotelarskich
       •  sporządzać dokumentację związana z rezerwacją usług hotelarskich
       •  udzielać informacji turystycznej
       •  sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości
       •  rozróżniać rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie
       •  przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
       •  przestrzegać procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości
       •  rozróżniać formy i przestrzegać zasad podawania śniadań
       •  rozróżniać bieliznę i zastawę stołową
       •  przygotować salę konsumencką do obsługi gości
       •  klasyfikować hotelarskie usługi dodatkowe
       •  obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne do pracy zawodowej
       • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

        

       TO IDEALNY KIERUNEK DLA OSÓB, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

       •  komunikatywnością
       •  otwartością
       •  dobrą koordynacją wzrokowo - słuchowo - ruchową
       •  sprawnością fizyczną i manualną
       •  spostrzegawczością i umiejętnością koncentracji
       •  podzielnością uwagi
       •  wyobraźnią
       •  umiejętnością pracy w zespole
       •  umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji


       Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.