• Ogrodnicze

      • Technik ogrodnik-architektura krajobrazu

      • Nauka w zawodzie Technik ogrodnik-architektura krajobrazu trwa 4 lata. W trakcie nauki, uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

       R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

       R.18. Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych.

       Absolwent w zawodzie technika ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej m. in w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej.

       Absolwent potrafi :

       -planować i wykonywać prace związane z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych, oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,

       -prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy z przyczepą,

       -planować i zakładać tereny zieleni,

       -projektować i wykonywać dekoracje roślinne.

      • Technik architektury krajobrazu

      • 1. Opis zawodu:

       Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
       Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji współczesnych
       oraz
       historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.


        

       2. Uzyskane kwalifikacje:

       W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
       -R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
       -R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

       3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

       Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
       - jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
       - jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
       - jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
       - jednostkach administracji samorządowej /m. in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
       - w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
       - właścicieli obiektów krajobrazowych
       - w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych